Erfrecht

Het testament

Is het testament geldig?
Hoe moet het testament worden uitgelegd?

Kindsdeel

Wie heeft recht op een kindsdeel?
Wat is een kindsdeel eigenlijk?

Geschil tussen erfgenamen

Wat is er te verdelen? Hoeveel is de erfenis waard? Wie krijgt wat van de erfenis? Wie zijn de erfgenamen?

Schenkingen

Zijn er schenkingen gedaan? Wat is het effect van schenkingen op de erfenis?

Woning

Wie zal de woning erven? Wie mag de woning gebruiken?

Executeur

Wie is de executeur? Kan de executeur ontslagen worden?

Schulden

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.

De advocaat binnen het erfrecht

Als u als erfgenaam met een erfenis in aanraking komt, zult u al snel een link met een notaris leggen, maar iets minder snel aan een advocaat denken. Toch kunt u als erfgenaam belang hebben bij een erfrecht advocaat. Ik hoop voor u dat de gehele afwikkeling soepel verloopt en alle neuzen dezelfde kant op staan. Het afwikkelen van een erfenis is helaas in de praktijk een grote bron voor familieruzies, waaruit juridische geschillen en gerechtelijke procedures voortvloeien.

Om u als erfgenaam en juridische leek een impressie te geven van het erfrecht en de rol van de advocaat te geven zal hierna een korte samenvatting worden gegeven van de juridische problemen die zich voor kunnen doen. Het erfrecht is een vak apart en vergt dan ook gespecialiseerde kennis van de advocaat.

Het erfrecht kan grof gezegd in twee groepen worden ingedeeld: 1. de nalatenschappen waarin de overledene een testament heeft opgemaakt en 2. de nalatenschappen waarin de overledene geen testament heeft gemaakt. In het laatste geval staat in de wet omschreven hoe de verdeling van de nalatenschap eruit moet zien.

Zowel in de gevallen met als zonder testament, kunnen de erfgenamen tegen onduidelijkheden aanlopen die tot juridische geschillen kunnen uitlopen. Hierna worden een aantal voorbeelden gegeven:

Wat zit er in de pot?

Tussen de erfgenamen kan onenigheid bestaan waaruit de nalatenschap bestaat. Wat laat de overledene exact na en hoeveel is dit waard? Dit moet duidelijk zijn voordat er bepaald kan worden hoeveel iedere erfgenaam moet krijgen. Tussen de erfgenamen kunnen discussies ontstaan over wat wel en wat niet tot de erfenis behoort zeker indien de overledene was gehuwd, want wat was van hem en wat was van zijn echtgenoot? Hoeveel is iets waard? Is de antieke kast nu € 1.000,– of € 10.000,– waard? En het bedrijf dat de overledene had, welke waarde kan daar aan verbonden worden? Dit geeft stof tot discussie. Om te bepalen waaruit de nalatenschap bestaat en wat dit waard is, kan men een boedelbeschrijving op laten stellen. Via de rechter kan hierom worden verzocht. De advocaat kan u in deze procedure bijstaan. Maar het kan ook voorkomen dat u het niet eens bent met een boedelbeschrijving. Ok dit kan dan aan een rechter worden voorgelegd.

Wie krijgt wat?

Als de overledene exact heeft omschreven wie welk goed zal ontvangen, dan zal hierover weinig discussie ontstaan. In de praktijk is echter vaak vastgelegd wat iemands erfdeel is. Dus welk percentage van de totale waarde van de nalatenschap iemand zal gaan erven. Er kan dan discussie ontstaan indien meerdere erfgenamen hetzelfde goed willen ontvangen. Zowel u en uw broer willen allebei een bepaald schilderij of bijvoorbeeld een huis ontvangen. Een dergelijke discussie wie wat moet krijgen kan aan de rechter worden voorgelegd. Een advocaat kan u in een dergelijke procedure bijstaan.

Waarmee moeten de schulden worden voldaan?

Veelal zal een nalatenschap niet alleen uit activa maar ook uit passiva bestaan. Als erfgenaam kunt u tegen schulden aanlopen die moeten worden voldaan. Hierbij kan tussen erfgenamen discussie ontstaan welk goed moet worden verkocht om de schulden te gaan voldoen. Moet dit de antieke klok zijn die al generaties lang in de familie is of toch het schilderij? Dergelijke geschillen kunnen aan de rechter worden voorgelegd, waarbij een advocaat u kan bijstaan.

Uitstel van betaling?

Stel dat de erfgenamen afspreken dat erfgenaam Piet het huis van de overleden vader zal ontvangen. De kans is groot dat het huis een grote waarde van de nalatenschap zal vertgenwoordigen. Moeten de andere erfgenamen dan genoegen nemen met minder? Nee, zij zullen een geldvordering vanwege een onderbedeling op Piet krijgen. Door deze geldvorderingen kan Piet in de financiële problemen komen, waardoor hij wellicht alsnog genoodzaakt is om de woning te verkopen om uit de opbrengst de vorderingen te voldoen. Om dit te voorkomen kan Piet naar de rechter gaan om te vragen om een soort betalingsregeling. Een advocaat kan Piet in de procedure bijstaan.

Gebruik van de woning?

Als de overledene een echtgenoot achterlaat dan kan deze aanspraak maken op het voortgezet gebruik van de woning. De echtgenoot kan dan niet door de erfgenamen uit het huis worden gezet. Als alle partijen hier geen overeenstemming over bereiken, dan kan de echtgenoot hiervoor toestemming aan de rechter vragen. Een advocaat kan haar hierin bijstaan.

Bijdrage in het levensonderhoud?

Het is mogelijk dat de overledene kinderen achterlaat. Namens deze kinderen kan verzocht worden om een bijdrage in het onderhoud, dit is te vergelijken met een soort alimentatie die uit de nalatenschap moet worden voldaan. Of deze bijdrage uit de nalatenschap moet worden voldaan en hoe hoog deze bijdrage moet zijn kan men ter beslissing aan de rechter voorleggen. Een advocaat kan hierin advies geven en u bijstaan in de procedure.

Bespoedigen van de afwikkeling?

Stel dat de erfgenamen over ieder ditje en datje overhoop liggen en met de afwikkeling geen steek verder komen of dat zij helemaal niets doen ter afwikkeling van de nalatenschap en u als schuldeiser nu toch wel eens uw geld wil ontvangen, dan kan er om een vereffening van de nalatenschap worden verzocht. Een vereffening zal aan de rechter moeten worden verzocht en de rechter zal ook een vereffenaar benoemen. In deze procedure kunt u zich bij laten staan door een advocaat. De wettelijke vereffenaar zal vervolgens de nalatenschap in kaart brengen en de schuldeisers gaan voldoen.

De hiervoor gegeven voorbeelden zijn slechts een selectie. Een advocaat kan in de praktijk nog veel meer voor u betekenen. Loopt u als erfgenaam bij uw erfenis tegen juridische problemen aan, dan doet u zoals uit bovenstaande blijkt er verstandig aan om een gespecialiseerde erfrecht advocaat in de arm te nemen. U weet zeker dat de advocaat kennis van zaken heeft indien deze een speciale opleiding in het erfrecht heeft gevolgd.

Door het volgen van een specialisatie opleiding van een jaar op het gebied van erfrecht is de advocaat van Reus Advocatuur gespecialiseerd in het erfrecht. De advocaat beschikt daardoor over de benodigde gespecialiseerde erfrecht kennis en kan u dus van gedegen advies voorzien.

Indien u op het gebied van erfrecht een advocaat in Drenthe, Groningen of Friesland zoekt die u kan adviseren over uw rechten en plichten op het gebied van het erfrecht, biedt de advocaat van Reus Advocatuur te Assen vakkundige juridische kennis en hulp.