Agrarisch Recht

Advocaat Agrarisch Recht

Als agrariër kunt u voor diverse juridische vraagstukken komen te staan waar u graag advies en hulp bij wenst van een advocaat. Het agrarisch recht is een smeltkroes van vele rechtsgebieden en is zeer breed. Op deze pagina treft u diverse onderwerpen aan die onder het agrarisch recht vallen:

Agrarisch recht advocaat

De agrarisch recht advocaat kan u van advies voorzien en bijstaan. Indien nodig kan zij tevens namens u in een gerechtelijke procedure optreden. De advocaat agrarisch recht van Reus Advocatuur is lid van de Vereniging Agrarisch recht en volgt diverse cursussen op dit gebied.

Pacht

Pacht neemt een belangrijke plaats in binnen het agrarisch recht. De agrarisch recht advocaat kan u op het gebied van pacht ondersteunen bij o.a. de volgende punten:

– opstellen pachtovereenkomst;

– achterstallige pachtbetalingen;

– verzoek namens de pachter bij de rechtbank indienen tot in de plaatsstelling of hiertegen namens de verpachter verweer voeren;

– verzoek namens de pachter bij de rechtbank indienen tot medepacht of hiertegen namens de verpachter verweer voeren;

– verzet voor de pachter opstellen tegen een opzegging van de pacht door de verpachter;

– beëindigingsprocedure voeren m.b.t. de pacht voor de verpachter of verweer voeren namens de pachter;

– erfgenamen adviseren op het gebied van pacht.

Ga naar de pacht pagina voor meer informatie.

Handhaving NVWA / RVO

Als agrariër bent u aan zeer veel regelgeving gebonden. Een overtreding ligt dan ook snel op de loer. Indien de NVWA inspecteur een overtreding constateert zal er veelal tot handhaving worden overgegaan.

Ga naar de pagina handhaving NVWA / RVO voor meer informatie over dit onderwerp.

Randvoorwaardenkorting

Indien u als agrariër een subsidie ontvangt, bent u veelal gehouden aan diverse randvoorwaarden. De randvoorwaarden hebben meestal betrekking op dierenwelzijn, gezondheid en milieu. Bij overtreding van de regelgeving kunt u gekort worden op uw subsidie. Er wordt dan een randvoorwaardenkorting toegepast.

Ga naar de pagina randvoorwaardenkorting voor meer informatie over dit onderwerp.

Agrarische onderneming

Binnen de agrarisch onderneming kunnen er geschillen ontstaan. Soms lopen degeschillen dusdanig  op, dat een verdere voortzetting van de agrarische maatschap niet meer mogelijk is. Er kan dan o.a. discussie ontstaan over wie de agrarische maatschap zal voortzetten, wat de onderneming waard is en hoe er financieel zal worden afgewikkeld.

Ga naar de pagina agrarische onderneming voor meer informatie over dit onderwerp.

Agrarische verbintenissen en geschillen

Als boer krijgt u ook veelal te maken met het algemene verbintenissen recht. Hierbij kunt u denken aan juridische problemen m.b.t. producten en geleverde diensten. De agrarisch recht advocaat kan u ondersteunen en adviseren bij bijvoorbeeld:

– een geschil met de dierenarts

– een geschil met de voerleverancier

– een geschil met de leverancier of reparateur van uw landbouwvoertuigen

– een geschil m.b.t. gekocht of verkocht vee

– enzovoort

Bezoek de pagina agrarische verbintenissen en geschillen voor meer informatie.

Agrarische nalatenschap, erfgenamen en legitieme portie

Het erfrecht is een vak apart, maar komt binnen de agrarische wereld toch vaak om de hoek kijken. De agrarisch recht advocaat van Reus Advocatuur is tevens gespecialiseerd in het erfrecht en heeft hier ook een specialisatieopleiding voor gevolgd en volgt met regelmaat cursussen op dit gebied.

Bij het erfrecht binnen de agrarische wereld kunt u denken aan, voortzetting van het agrarische bedrijf door de erfgenamen, afwikkeling van de nalatenschap, legitieme portie, ontslag executeur, benoemen van een vereffenaar, enzovoort.

Bezoek de pagina over agrarische nalatenschappen, erfgenamen en legitieme portie voor meer informatie.

Agrarische echtscheiding en geschillen in het familierecht

Een agrariër kan net als ieder ander in aanraking komen met het familierecht. Hierbij kunt u denken aan een echtscheiding waarbij de echtgenoten een agrarisch bedrijf hebben, alimentatie, omgangsregelingen m.b.t. de kinderen, gezag, adoptie, erkenning van een kind, enzovoort. De agrarisch recht advocaat van Reus Advocatuur heeft tevens een specialisatieopleiding Scheidingsrecht gevolgd, zodat zij u op deskundige wijze bij kan staan bij een echtscheiding of een ander familierechtelijk probleem.

Bezoek de pagina agrarische echtscheiding en familierecht voor meer informatie over dit onderwerp.

Fosfaatrechten

De fosfaatrechten zijn relatief recent ingevoerd. In het begin was er discussie over de knelgevallen. Momenteel is er nog aandacht voor o.a. de verdeling van fosfaatrechten bij pacht en uitscharing.

Bezoek de pagina fosfaatrechten voor meer informatie.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.

Rechtsbijstandsverzekering?

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, bent u veelal aangewezen op de algemene juristen die in dienst zijn van de verzekering. In bepaalde gevallen kunt u echter uw zaak door een advocaat naar eigen keuze laten behandelen. Het recht op een vrije advocaat keuze heeft u in ieder geval op het moment dat het duidelijk is geworden dat de kwestie aan de rechter voorgelegd moet of gaat worden. U moet wel een duidelijk beroep doen op uw vrije advocaat keuze. Daarnaast is veelal mogelijk om na voldoening van een eigen bijdrage uw dossier vanaf aanvang door uw eigen gekozen advocaat te laten behandelen.