Agrarisch Recht

Advocaat Agrarisch Recht

Als agrariër kunt u voor diverse juridische vraagstukken komen te staan waar u graag advies en hulp bij wenst van een advocaat. Het agrarisch recht is een smeltkroes van vele rechtsgebieden en is zeer breed. Onder treft u een aantal voorbeelden aan waarbij de agrarisch recht advocaat u van juridisch advies kan voorzien.

 • geschillen met de pachter/verpachter
 • bij pacht een verzoek tot indeplaatsstelling of medepacht
 • betalingsachterstand en ontbinding van de pacht
 • verzet tegen de opzegging door de verpachter
 • beëindigingsprocedure m.b.t. de pacht
 • handhaving NVWA/RVO
 • randvoorwaardenkorting
 • pacht en erfgenamen
 • geschillen binnen de agrarische maatschap
 • opzegging/ontbinding van de agrarische maatschap
 • agrarische bedrijfsoverdracht
 • geschillen met agrarische leveranciers
 • erfgenamen en een agrarisch bedrijf
 • agrariër in echtscheiding
 • agrariër en alimentatie

Pacht

Pacht neemt een belangrijke plaats in binnen het agrarisch recht. De agrarisch recht advocaat kan u op het gebied van pacht ondersteunen bij o.a. de volgende punten:

– opstellen pachtovereenkomst;

– achterstallige pachtbetalingen;

– verzoek namens de pachter bij de rechtbank indienen tot in de plaatsstelling of hiertegen namens de verpachter verweer voeren;

– verzoek namens de pachter bij de rechtbank indienen tot medepacht of hiertegen namens de verpachter verweer voeren;

– verzet voor de pachter opstellen tegen een opzegging van de pacht door de verpachter;

– beëindigingsprocedure voeren m.b.t. de pacht voor de verpachter of verweer voeren namens de pachter;

– erfgenamen adviseren op het gebied van pacht.

Verbintenissenrecht

Als boer krijgt u ook veelal te maken met het algemene verbintenissen recht. Hierbij kunt u denken aan juridische problemen m.b.t. producten en geleverde diensten. De agrarisch recht advocaat kan u ondersteunen en adviseren bij bijvoorbeeld:

– een geschil met de dierenarts

– een geschil met de voerleverancier

– een geschil met de leverancier of reparateur van uw landbouwvoertuigen

– een geschil m.b.t. gekocht of verkocht vee

– enzovoort

Bedrijfsoverdracht of beëindiging agrarischbedrijf

Het meerendeel van agrarische bedrijven betreffen familiebedrijven. De agrarisch recht advocaat kan u adviseren bij de overdracht van uw bedrijf. Helaas kan het ook voorkomen dat er een conflict bestaat waarna u het bedrijf niet meer samen verder voort kunt zetten en u besluit uit elkaar te gaan. Ook hierbij kan de agrarisch recht advocaat u adviseren.

Agrarische nalatenschap, erfgenamen en legitieme portie

Het erfrecht is een vak apart, maar komt binnen de agrarische wereld toch vaak om de hoek kijken. De agrarisch recht advocaat van Reus Advocatuur is tevens gespecialiseerd in het erfrecht en heeft hier ook een specialisatieopleiding voor gevolgd en volgt met regelmaat cursussen op dit gebied.

Bij het erfrecht binnen de agrarische wereld kunt u denken aan, voortzetting van het agrarische bedrijf door de erfgenamen, afwikkeling van de nalatenschap, legitieme portie, ontslag executeur, benoemen van een vereffenaar, enzovoort.

Agrarische echtscheidingen en problemen binnen het familierecht

Een agrariër kan net als ieder ander in aanraking komen met het familierecht. Hierbij kunt u denken aan een echtscheiding waarbij de echtgenoten een agrarisch bedrijf hebben, alimentatie, omgangsregelingen m.b.t. de kinderen, gezag, adoptie, erkenning van een kind, enzovoort. De agrarisch recht advocaat van Reus Advocatuur heeft tevens een specialisatieopleiding Scheidingsrecht gevolgd, zodat zij u op deskundige wijze bij kan staan bij een echtscheiding of een ander familierechtelijk probleem.

Agrarisch recht advocaat

De agrarisch recht advocaat kan u van advies voorzien en bijstaan. Indien nodig kan zij tevens namens u in een gerechtelijke procedure optreden. De advocaat agrarisch recht van Reus Advocatuur is lid van de Vereniging Agrarisch recht en volgt diverse cursussen op dit gebied.

Gratis spreekuur

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis spreekuur. Dit gaat gewoon op afspraak, wanneer het u past.
Dit betreft een oriënterend gesprek van ongeveer 30 minuten.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.