Fosfaatrechten

Advocaat fosfaatrechten

De invoering van fosfaatrechten is relatief recent. Via procedures moet er duidelijkheid verkregen worden over de werking van de fosfaatrecten in de praktijk. Hierbij kunt u denken aan disccussies over de knelgevallen, verdeling van de fosfaatrechten tussen de pachter en verpachter, maar bijvoorbeeld ook aan de verdeling van fosfaatrechten tussen de uitschaarder en de inschaarder. De agrarisch recht advocaat kan u van advies voorzien indien u een geschil heeft m.b.t. fosfaatrechten.

Meer onderwerpen Agrarisch Recht

Toekennen fosfaatrechten en knelgevallenregeling

Per 1 januari 2018 zijn de fosfaatrechten ingevoerd. De peildatum voor de toekenning van de hoeveelheid fosfaatrechten was 2 juli 2015. Uw veestapel op 2 juli 2015 was bepalend voor de toekenning van de fosfaatrechten. Als vanwege bepaalde omstandigheden sprake was van minder vee dan gebruikelijk, kon u eventueel een beroep doen op de knelgevallenregeling. Via de knelgevallenregeling kon u wellicht meer fosfaatrechten toegekend krijgen. Inmiddels lopen de procedures m.b.t. de knelgevallen min of meer op zijn einde en zijn de laatste zaken in behandeling.

Mail ons

2 + 6 = ?

Verdeling fosfaatrechten bij pacht

In de praktijk is er al enige discussie geweest over de vraag of de toegekende fosfaatrechten toekomen aan de verpachter of de pachter. Na verloop van tijd is er in de jurisprudentie enige duidelijkheid gekomen.

De huidige lijn is dat in beginsel de fosfaatrechten toekomen aan de pachter. Hiervan wordt echter afgeweken indien de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen beschikbaar heeft gesteld voor de pachter en dat deze bedrijfsmiddelen voor de exploitatie van de agrarische onderneming van de pachter van groot belang waren.

Hierbij wordt er nadrukkelijk op gewezen dat jurisprudentie aan verandering onderhevig is. Het is derhalve niet met zekerheid te zeggen of bovenstaande een correcte weergave is van de actuele stand van zaken. Uiteraard wordt getracht om op deze website zo veel mogelijk de actuele stand van zaken bij te houden.

Verdeling fosfaatrechten bij inscharing en uitscharing

Het peilmoment voor het toekennen van de hoeveelheid fosfaatrechten was 2 juli 2015. Indien u op dat moment echter vee had uitgeschaard, was het echter mogelijk om een verhoging van de fosfaatrechten bij RVO aan te vragen. Dit was mogelijk van 1 januari tot 31 maart 2018 en is nu aldus niet meer mogelijk.

Als er sprake was van uitscharing en het vee op 2 juli 2015 bij de inschaarder geregistreerd stond, dan zijn de fosfaatrechten toegekend aan de inschaarder. In de praktijk is er al diverse malen discussie ontstaan over de vraag aan wie de fosfaatrechten toekomen. Komen de fosfaatrechten toe aan de inschaarder of de uitschaarder van het vee? Aangezien de invoering van de fosfaatrechten relatief recent is, kan er nog niet geput worden uit een grote hoeveelheid aan jurisprudentie. Momenteel lijkt het de lijn te zijn dat er een verdeling van de fosfaatrcehten tussen de inschaarder en uitschaarder dient plaats te vinden. Bij deze verdeling wordt gekeken naar de duur van de uitscharing, dan wel inscharing en in evenredigheid hiervan moet er een verdeling van de fosfaatrechten plaatsvinden. Er zal echter niet een daadwerkelijke verdeling van de fosfaatrechten plaatsvinden, maar een verdeling van de waarde van de fosfaatrechten.

De tijd zal leren of dit de lijn blijft of dat hier ontwikkelingen in komen. Jurisprudentie is aan ontwikkeling onderhevig zodat niet met zekerheid is te zeggen dat bovenstaande de actuele stand van zaken binnen de jurisprudentie is. Er wordt uiteraard naar gestreefd om zo veel mogelijk de actuele stand van zaken weer te geven.

Vragen over fosfaatrechten? Neem contact op met Reus advocatuur!

Korting bij overdracht fosfaatrechten

Bij de overdracht van fosfaatrechten wordt er een korting toegepast. Bij de overdracht van fosfaatrechten gaan er fosfaatrechten verloren. Dit kan aldus van toepassing zijn bij de verkoop van fosfaatrechten, maar ook bij de overdracht of eventueel fusie van het bedrijf. Voordat u iets gaat veranderen in uw bedrijfsvoering is het aldus wel van belang dat u eerst nagaat of dit eventueel een overdracht van fosfaatrechten met zich mee zou kunnen brengen, waarna er een korting wordt toegepast. Het is zonde als u voor een dergelijke dure verassing komt te staan.

Niet zeker over fosfaatrechten? Reus advocatuur helpt u verder!

Blokkaderecht fosfaatrechten

Fosfaatrechten vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde en zijn derhalve van belang voor de hypotheeknemer. Hypotheeknemers hebben een bescherming gekregen tegen de overdracht van fosfaatrechten via het zogenoemde blokkaderecht. Na aanmelding van de beoogde overdracht van de fosfaatrechten krijgt de hypotheeknemer een melding en kan deze de overdracht van de fosfaatrechten tegenhouden. Voordat de overdracht verder kan gaan zal er afhankelijk van de omstandigheden wellicht eerst een betaling of een zekerheidsstelling t.b.v. de hypotheeknemer plaats moeten vinden.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.