Op alle werkzaamheden van Reus Advocatuur zijn de algemene voorwaarden van Reus Advocatuur van toepassing welke u vindt op deze pagina.
Tevens kunt u ze onderaan deze pagina downloaden.

1 Toepasselijkheid voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Reus Advocatuur (hierna: ‘opdrachtnemer’) en haar opdrachtgevers, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen anders is overeengekomen.

2 Overeenkomst

Opdrachtgever sluit met de individuele advocaat van Reus Advocatuur een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek. Op opdrachtnemer rust een inspanningsverplichting, in dier voege dat opdrachtnemer zich inspant om het gewenste resultaat ten behoeve van opdrachtgever te realiseren. Op opdrachtgever rust de verplichting om opdrachtnemer zo uitvoerig als mogelijk in woord en geschrift te informeren. Opdrachtnemer is onderworpen aan de Gedragsregels 1992 (www.advocatenorde.nl Wet‐ en regelgeving advocatuur). Deze gedragsregels brengen o.a. geheimhoudingsplicht, wettelijke zwijgplicht en wettelijk verschoningsrecht met zich mee. Opdrachtnemer heeft – indien en voor zover de uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit noodzakelijk maakt – het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan tot het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond. Voor partijen bestaat de mogelijkheid om de overeenkomst tussentijds te eindigen, met dien verstande dat dit uitsluitend schriftelijk geschiedt en onder opgaaf van redenen. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst maakt geen einde aan de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van de reeds door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

3 Financieel

Het uurtarief van Reus Advocatuur wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst van opdracht medegedeeld en overeengekomen. De hoogte van het uurtarief is onderhevig aan jaarlijkse indexering hetgeen schriftelijk aan opdrachtgever wordt bevestigd. Opdrachtgever is gehouden het gefactureerde honorarium en gespecificeerde verschotten aan opdrachtnemer te betalen. Opdrachtnemer brengt geen kantoorkosten in rekening. Verschotten zien o.a. op griffierechten, deurwaarderskosten of kosten van ingeschakelde derden. Voor opdrachtgevers (particulieren) met een lager inkomen bestaat een subsidieregeling voor de advocaatkosten (www.rvr.org inkomen‐ en vermogensgrenzen). In een dergelijk geval is opdrachtgever gehouden de verschuldigde eigen bijdrage en, indien van toepassing, gespecificeerde verschotten aan opdrachtnemer te betalen. De betalingstermijn van de door opdrachtnemer verzonden facturen bedraagt veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op rekening NL09 INGB 0006 5791 74 (ING Bank) ten name van Reus Advocatuur. Reclames ten aanzien van facturen dienen schriftelijk binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Indien opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt dan is wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van verzuim. In het geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten.

4 Derdenrekening

Gelden die opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever ontvangt worden gestort op de rekening derdengelden van Reus Advocatuur met nummer NL85 INGB 0006 6130 17 (ING Bank) ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Reus Advocatuur. De ontvangen gelden worden per omgaande aan opdrachtgever uitbetaald, al dan niet (na verkregen toestemming van de opdrachtgever) onder verrekening van openstaande facturen.

5 Beroepsaansprakelijkheid

Reus Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Allianz afgesloten. De aansprakelijkheid van Reus Advocatuur (opdrachtnemer) dan wel de van de individuele advocaat is steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Vergoeding van de schade vindt enkel plaats indien de door Reus Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op vergoeding van schade. Reus Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of (beroeps)fouten door de in artikel 2 genoemde ingeschakelde derden.

6 Toepasselijk recht en geschillen

Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. reus Advocatuur neemt deel aan de Klachten‐ en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Wanneer Reus Advocatuur er niet in slaagt de eventuele klacht over haar dienstverlening met de opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kan opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten‐ en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door ons aan u te overhandigen opdrachtbevestiging/intakeformulier waarin naar de regeling wordt verwezen. Een nadere uitleg van de Klachten‐ en Geschillenregeling Advocatuur wordt de opdrachtgever op eerste verzoek toegezonden.

7 Wijziging algemene voorwaarden

Reus Advocatuur behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen. Een wijziging zal aan de opdrachtgever worden medegedeeld waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de overeenkomst van toepassing zijn.