Pacht

Agrarische pacht advocaat

Pacht is een typisch agrarisch recht onderwerp. De advocaat kan hierbij zowel voor de pachter als de verpachter optreden. Op deze pagina volgen enkele onderwerpen die o.a. bij pacht om de hoek kunnen kijken. Mocht uw onderwerp niet aan bod komen, schroom dan niet om contact op te nemen om te informeren of de agrarische pacht advocaat iets voor u kan betekenen.

Meer onderwerpen Agrarisch Recht

Beëindiging of opzegging pacht

Als de pachter zijn verplichtingen niet goed nakomt doordat hij bijvoorbeeld de pachtrijs niet correct voldoet, het gepachte niet zelf gebruikt of bijvoorbeeld de grond verwaarloosd, zal de verpachter de pacht veelal willen beëindigen. Het is ook mogelijk dat de verpachter het verpachte zelf wil gaan gebruiken of bijvoorbeeld aan zijn familie beschikbaar wil stellen en daarom de pacht wil beëindigen. Dit kan op een aantal door de wet aangewezen punten. Het is voor de verpachter essentieel dat zijn opzegging aan een aantal voorwaarden voldoet. Voor de pachter is het van belang dat hij tijdig in verzet gaat tegen een opzegging. Indien pachter en verpachter geen overeenstemming bereiken over de beëindiging, kan de verpachter de beëindiging, dan wel opzegging aan de rechter voorleggen. De agrarisch recht advocaat kan zowel hulp bieden bij de correcte opzegging door de verpachter, het eventuele verzet door de pachter of het voeren van de procedure bij de pachtrechter.

Bent u opzoek naar een agrarisch recht advocaat bij pacht? Reus advocatuur!

Mail ons

5 + 3 = ?

Geliberaliseerde pacht en reguliere pacht

Binnen de pacht kennen we het onderscheid tussen de geliberaliseerde pacht en de reguliere pacht, met beide hun eigen regels. Een goede vastlegging en advisering is van groot belang om zeker te weten dat u aan de regels voldoet en er niet ongemerkt sprake is van een ongewenste pachtvorm. De advocaat kan u hierbij adviseren en eventueel contracten opstellen en de goedkeuring bij de Grondkamer voor u regelen.

Medepacht of indeplaatsstelling

Met het oog op de bedrijfsoverdracht is het niet ongebruikelijk om de bedrijfsopvolger medepachter te maken of de pacht over te laten nemen. Hiertoe kan dan een procedure tot medepacht of indeplaatstelling worden gevoerd. Het is hierbij van belang dat de opvolger de rechter kan overtuigen van zijn bekwaamheid en dat hij voldoende waarborgen zal bieden. Getoetst zal worden of de beoogde opvolger of medepachter voldoende vakkennis heeft en de ins en outs van het agrarische bedrijf kent. De beoogde opvolger of medepachter moet dus goed beslagen ten ijs in de procedure verschijnen. De agrarisch recht advocaat kan de pachter begeleiden bij een procedure tot indeplaatstelling of medepacht of de verpachter helpen bij het voeren van verweer.

Niet voldoen pachtprijs

Indien de pachter de pachtprijs niet correct voldoet kan de agrarisch recht pacht advocaat de verpachter bijstaan bij het incasseren van de pachtprijs of bijvoorbeeld de beëindiging van de pacht. Indien de pachter de pachtprijs niet voldoet vanwege gebreken aan het gepachte, kan ook deze een beroep doen op hulp van de agrarisch recht pacht advocaat.

Voorkeursrecht pachter

Soms komt aan de pachter een voorkeursrecht toe indien de verpachter tot verkoop van het verpachte wenst over te gaan. Voor hulp en advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de agrarisch recht pacht advocaat.

Vergoedingen voor investeringen

Indien de pachter investeringen heeft gedaan t.b.v. het gepachte dan komen er onder bepaalde omstandigheden vergoedingsrechten toe aan de pachter. Dit worden ook wel melioratierechten genoemd. Voor meer informatie, hulp en advies kun u contact opnemen met de agrarisch echt pacht advocaat.

Pacht en erfgenamen

Zowel de dood van de pachter als de dood van de verpachter doet de pacht niet beëindigen. Wel komt er aan de erfgenamen van de pachter een opzegginsbevoegdheid toe. De erfgenamen van de verpachter hebben deze extra opzeggingsbevoegdheid niet.

Als er tussen de erfgenamen van de pachter en de verpachter geen overeenstemming wordt bereikt wie van de erfgenamen de pachtovereenkomst zal voortzetten, kunnen de erfgenamen de toedeling van de pachtovereenkomst aan de rechter voorleggen.

De agrarisch recht pacht advocaat kan u in zaken m.b.t. pacht en erfgenamen van advies voorzien. De advocaat heeft tevens een specialisatie erfrecht gevolgd zodat zij ook thuis is in de onderwerpen m.b.t. erfgenamen.

Pacht en fosfaatrechten

Inmiddels is er m.b.t. de vraag of de fosfaatrechten toekomen aan de pachter of de verpachter duidelijkheid gekomen in de jurisprudentie.

In de rechtspraak komt naar voren dat fosfaatrechten in beginsel aan de pachter toekomen, tenzij de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter beschikbaar heeft gesteld die voor de pachter van groot belang waren voor de exploitatie van zijn bedrijf.

Tevens blijkt uit de rechtspraak dat een tussentijdse vervreemding van de fosfaatrechten door de pachter geen tekortkoming oplevert op grond waarvan de verpachter de pachtovereenkomst kan beëindigen. De afrekening van de fosfaatrechten hoeft pas bij het einde van de pacht plaats te vinden zodat dit geen tussentijdse tekortkoming van de pachter met zich meebrengt.

Let op: jurisprudentie is aan ontwikkeling onderhevig zodat bovenstaande niet de actuele stand van zaken binnen de jurisprudentie hoeft weer te geven.

Vragen over fosfaatrechten en pacht? Neem contact op met Reus advocatuur!

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.

Rechtsbijstandsverzekering?

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, bent u veelal aangewezen op de algemene juristen die in dienst zijn van de verzekering. In bepaalde gevallen kunt u echter uw zaak door een advocaat naar eigen keuze laten behandelen. Het recht op een vrije advocaat keuze heeft u in ieder geval op het moment dat het duidelijk is geworden dat de kwestie aan de rechter voorgelegd moet of gaat worden. U moet wel een duidelijk beroep doen op uw vrije advocaat keuze. Daarnaast is veelal mogelijk om na voldoening van een eigen bijdrage uw dossier vanaf aanvang door uw eigen gekozen advocaat te laten behandelen.