Agrarische nalatenschap en erfgenamen

Advocaat agrarisch erfrecht

Het erfrecht is een vak apart, maar komt binnen de agrarische wereld toch vaak om de hoek kijken. De agrarisch recht advocaat van Reus Advocatuur is tevens gespecialiseerd in het erfrecht, heeft hier ook een specialisatieopleiding voor gevolgd en volgt met regelmaat cursussen op dit gebied.

Bij het erfrecht binnen de agrarische wereld kunt u denken aan, voortzetting van het agrarische bedrijf door de erfgenamen, afwikkeling van de nalatenschap, legitieme portie, ontslag executeur, benoemen van een vereffenaar, enzovoort.

Meer over algemeen Agrarisch Recht

Legitieme portie

Het is niet mogelijk om een kind volledig te onterven. Een kind zal altijd recht behouden op een legitieme portie. Dit is de helft van het normale erfdeel.

De erfgenaam dient wel een beroep te doen op de legitieme portie. Dit recht vervalt uiterlijk na verloop van 5 jaren na het overlijden. Een legitieme portie is niet eerder opeisbaar dan 6 maanden na het overlijden. Vaak is er t.b.v. de overblijvende echtgenoot een uitgestelde opeisbaarheid van de legitieme portie.

Aan de erfgenaam die een beroep doet op zijn of haar legitieme portie moeten alle gegevens worden verstrekt die van belang zijn op de legitieme portie te berekenen. Indien deze gegevens niet vrijwillig worden verstrekt, kan hierover een procedure worden gevoerd. Het is ook mogelijk om een procedure te voeren indien er geen overeenstemming wordt bereikt over de hoogte van de legitieme portie. Er kan bijvoorbeeld discussie zijn over de waarde van de agrarische onderneming die wordt nagelaten.

De agrarisch recht advocaat van Reus Advocatuur kan u van advies voorzien en begeleiden indien u een beroep wenst te doen op uw legitieme portie of indien u met de legitieme portie wordt geconfronteerd.

Vragen over de legitieme portie? Neem contact op!

Mail ons

1 + 6 = ?

Bepalen omvang nalatenschap en erfdelen

Indien iemand is overleden kan er discussie ontstaan over de omvang van de nalatenschap. De nalatenschap is van belang voor het bepalen van de erfenis die de erfgenamen kunnen ontvangen. Er kan bijvoorbeeld discussie zijn of en in hoeverre de agrarische onderneming tot de nalatenschap behoort, wat hiervan de waarde is en de eventuele voortzetting door een van de erfgenamen.

Indien de erfgenamen er niet in slagen om overeenstemming te bereiken over de omvang van de nalatenschap, kan via de rechter verzocht worden om een boedelbeschrijving. De rechter zal dan een notaris aanwijzen die de nalatenschap in kaart zal brengen, zodat voor iedereen duidelijk wordt wat de erfdelen zijn.

Als de erfgenamen het niet eens worden over wie van hen wat zal verkrijgen, kan de verdeling ook aan de rechter worden voorgelegd. De rechter kan dan bepalen aan wie de agrarische onderneming zal worden toegedeeld, aan wie de woning, aan wie de kunst, enzovoort.

Advocaat agrarisch erfrecht? Reus advocatuur staat voor u klaar!

betalingsregeling voor de bedrijfsopvolger:

De bedrijfsopvolger van een agrarisch bedrijf kan geconfronteerd worden met erfgenamen die betaling van hun erfdeel of legitieme portie eisen. De uitbetaling kan de voortzetting van het agrarische bedrijf bemoeilijken. Het vermogen zit veelal in het agrarische bedrijf en het vrijmaken van dit vermogen kan de voortzetting op de tocht zetten. Om de voortzetting van het bedrijf beter te waarborgen kan de opvolger eventueel via de rechter bewerkstelligen dat de uitbetaling van de erfdelen of legitieme portie in termijnen plaats kan vinden.

Rechtsbijstandsverzekering?

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, bent u veelal aangewezen op de algemene juristen die in dienst zijn van de verzekering. In bepaalde gevallen kunt u echter uw zaak door een advocaat naar eigen keuze laten behandelen. Het recht op een vrije advocaat keuze heeft u in ieder geval op het moment dat het duidelijk is geworden dat de kwestie aan de rechter voorgelegd moet of gaat worden. U moet wel een duidelijk beroep doen op uw vrije advocaat keuze. Daarnaast is veelal mogelijk om na voldoening van een eigen bijdrage uw dossier vanaf aanvang door uw eigen gekozen advocaat te laten behandelen.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.