Voor de netwerkbijeenkomst met als thema ‘ Erfrecht, goed regelen loon!’ voor agrarisch gespecialiseerde notarissen (VASN), advocaten (VvARA), fiscalisten, accountant (VLB) en rentmeesters (NVR) was advocaat Femke de Reus gevraagd om voor ruim 50 specialisten een lezing te geven over de agrarische erfrecht praktijk. Tijdens de lezing zijn enkele onderwerpen, waaronder de legitieme portie, de wettelijke verdeling en de som ineens, alsmede recente agrarische erfrecht jurisprudentie besproken. Daarnaast was er gelegenheid om vragen te stellen.

Een leerzame agrarische dag waarvoor de aanwezigen ook studiepunten konden behalen en een opsteker voor de advocaat en het kantoor.

Afgelopen week is de erfrecht advocaat weer op cursus geweest.

De cursus ging over het procederen door de advocaat op het gebeid van erfrecht met daarbij speciale aandacht voor o.a. de volgende onderwerpen:

 • legitieme portie
 • opvragen van informatie
 • de verdeling
 • legaten
 • rente
 • hoedanigheid van procespartijen
 • bevoegde rechter
 • dagvaarding
 • verzoekschrift

Door het regelmatig volgens van cursussen blijft de kennis van de advocaat up to date en neemt de kennis en specialisatie steeds verder toe.

Heeft u een vraag op het gebied van het erfrecht? Neem gerust contact met ons op. Meer informatie over het erfrecht kunt u vinden op de erfrecht pagina.

advocaat erfrecht legitieme portie kindsdeel

Onlangs is de advocaat van Reus Advocatuur naar het tweede deel van de cursus Erfrecht (‘Alles wat u moet weten voor de erfrechtspraktijk anno nu’) geweest. De volgende onderwerpen kwamen tijdens dit tweede deel aan bod:

-Testamentair erfrecht: wat zijn de vereisten om de uiterste wil vast te leggen?

– Nietigheid uiterste wil: wanneer en hoe kan je een testament aanvechten?

– Inhoud uiterste wilsbeschikking: wat kan wel en wat kan niet in een testament worden opgenomen?

-Erfstellingen: wie erven er volgens het testament en wie als een erfgenaam al is overleden?

-Legaten: wat zijn legaten, wie moet deze afgeven en wat als een legaat niet kan worden afgegeven?

-Testamentaire lasten: wat is een last en wat zijn hiervan de gevolgen indien deze niet wordt nagekomen?

-Uitleg uiterste wil: hoe ga je een testament uitleggen als de inhoud onduidelijk is?

-Andere wettelijke rechten: welke rechten geeft de wet voor nabestaanden? (legitieme portie, bewoningsrecht woning door partner, vruchtgebruik woning en inboedel voor partner, som ineens voor verzorging kinderen, som ineens ter vergoeding van arbeid, bedrijfsopvolging, enzovoort.

-Levenstestament: welke juridische positie heeft een levenstestament?

Ht was weer een leerzame cursusdag met verdieping voor de advocaat op verschillende onderwerpen van het erfrecht.

In 2024 staan deel drie en vier van deze cursus op het programma.

Om de kennis op het gebied van het erfrecht up to date te houden is de erfrecht advocaat van Reus Advocatuur te Assen op cursus geweest. Hier werd een volledige dag college gegeven door de gebroeders Schipper en werden diverse onderdelen binnen het erfrecht besproken.

Hierbij kan gedacht worden aan de verschillende testamentvormen, de vereffening, de executeur, de legitieme portie, inbreng en inkorting.

Kortom een mooie dag waarin weer volop aandacht was voor de rol van de advocaat binnen het erfrecht.

Meer informatie over het erfrecht en de werkzaamheden van de advocaat kunt u vinden op de erfrecht pagina

Advocaat Femke de Reus heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Agrarisch recht (waaronder ook hippisch recht)
 • Personen- en familierecht
 • Erfrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Onlangs is er een beschikking door het hof gewezen waarbij in wordt gegaan op de vraag of het stoppen met nachtdiensten heeft te gelden als verwijtbaar inkomensverlies.

Het berekenen van alimentatie bestaat uit meerdere stappen. Er wordt gekeken naar de behoefte en de draagkracht. In onderhavig geval en artikel wordt alleen ingegaan op de draagkracht.

Draagkracht is het bedrag dat de alimentatiebetaler maandelijks kan voldoen aan alimentatie waarbij hij zelf voldoende over zal houden om ook zijn eigen lasten te kunnen blijven voldoen.

Een alimentatiebetaler is verplicht om inkomen te genereren om aan zijn onderhoudsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Als er sprake is van verwijtbaar inkomensverlies, kan de rechter dit buiten beschouwing laten. Als de alimentatieplichtige een inkomen had van € 2000,– en er vervolgens voor kiest om zijn baan op te zeggen, zal de rechter waarschijnlijk van oordeel zijn dat het verwijtbaar inkomensverlies betreft en blijven rekenen met het inkomen van € 2.000,–. Als de alimentatieplichtige zijn baan verliest omdat de werkgever failliet is gegaan, betreft het geen verwijtbaar inkomensverlies en zal de rechter rekening houden en rekenen met het nieuwe lagere inkomen.

Casus

Tijdens het huwelijk had de man een baan en draaide daarbij veel nachtdiensten voor extra inkomsten. De man zat op dat moment in de schuldenregeling en wilde met deze extra inkomsten zijn schulden extra snel aflossen. De man wenst vervolgens met de nachtdiensten te stoppen en neemt derhalve een andere baan bij een andere werkgever zonder nachtdiensten, waardoor zijn inkomen daalt. Bij het berekenen van de partneralimentatie neemt zijn ex-vrouw het standpunt in dat bij de berekening uitgegaan moet worden van de baan met nachtdiensten en het bijbehorende hogere inkomen. Door te stoppen met de nachtdiensten is er volgens haar sprake van verwijtbaar inkomensverlies. De man geeft aan dat hij met de nachtdiensten is gestopt omdat dit voor hem niet meer was op te brengen. Op de weg naar huis van zijn werk na een nachtdienst viel hij met regelmaat achter het stuur in slaap. Volgens hem is het inkomensverlies derhalve niet verwijtbaar. Hij was niet langer in staat om nog nachtdiensten te werken.

Het hof begrijpt dat de man vanwege de weerslag die het werken in nachtdiensten op zijn gezondheid en welzijn had voor een baan met alleen dagdiensten heeft gekozen. Het hof is van oordeel dat de man zijn keuze voldoende heeft onderbouwd. Daarbij neemt het hof tevens in aanmerking dat het algemeen bekend is dat het werken in nachtdiensten tot lichamelijke klachten kan leiden. Onder de door de man geschetste omstandigheden acht het hof de keuze van de man naar maatschappelijke normen in dit geval dan ook aanvaardbaar. Het hof is aldus van oordeel dat er sprake is van inkomensverlies dat de man niet verweten kan worden. Het hof gaat bij de berekening derhalve uit van het nieuwe (lagere) inkomen van de man.

(bron: ECLI:NL:GHDHA:2020:1971)

De corona-crisis en daarbij behorende maatregelen, hebben de nodige gevolgen gehad voor de praktijk. De rechtbanken zijn enige tijd gesloten geweest waarna er een periode enkel urgente zaken voor zitting gepland werden. De afgelopen periode vonden er ook weer zittingen plaats in niet urgente zaken. Deze zittingen vonden veelal telefonisch plaats. Inmiddels vinden er ook weer fysieke zittingen op de rechtbanken plaats.

I.v.m. de corona-maatregelen vonden er afgelopen weken geen besprekingen plaats bij Reus Advocatuur. Na enkele aanpassingen is het mogelijk om 1,5 m afstand te bewaren tijdens de besprekingen en uw bezoek op kantoor.

Besprekingen vinden alleen op afspraak plaats. U kunt een afspraak maken per telefoon, e-mail of door het invullen van de contactpagina op deze website.

Wij verzoeken u om 1,5 m afstand te houden, niet met meerdere personen te komen en de afspraak te verzetten indien u corona-klachten heeft.

0592- 269 881

Gelet op de corona maatregelen worden er op kantoor van Reus Advocatuur geen besprekingen gevoerd. De advocaat werkt door en kantoor is telefonisch en per e-mail bereikbaar. De behandeling van dossiers komt aldus niet stil te liggen en er worden tevens nieuwe zaken aangenomen. Indien u een nieuw dossier wenst onder te brengen, zal in overleg met u naar een praktische oplossing worden gezocht om met uw dossier van start te gaan.

0592- 269 881

contact@reusadvocatuur.nl