Partneralimentatie

Of er partneralimentatie moet worden voldaan, hoeveel en hoe lang hangt af van uw situatie.

Bij samenwoners is er geen wettelijke plicht tot partneralimentatie. U kunt echter samen afspreken dat er wel partneralimentatie zal worden voldaan. Partneralimentatie kan bij samenwoners echter niet via de rechter worden afgedwongen, tenzij u de afspraak tot partneralimentatie samen schriftelijk heeft vastgelegd.

Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap bestaat er wel een wettelijke plicht tot partneralimentatie. Het is daarbij wel van belang dat er sprake is van behoeftigheid. Een van de echtgenoten is dan niet in staat om financieel rond te komen. Daarnaast moet er sprake zijn van draagkracht. De andere echtgenoot moet geld beschikbaar hebben om te kunnen betalen.

Een partneralimentatie begint veelal met het bepalen van de behoefte. Wat heeft een echtgenoot maandelijks nodig om rond te komen en op dezelfde voet voort te kunnen leven? Vervolgens wordt gekeken wat deze echtgenoot zelf verdient of kan verdienen. Het gedeelte waar de echtgenoot niet in kan voorzien noemt men de behoeftigheid.

Van de betalende echtgenoot zal een berekening worden gemaakt van zijn draagkracht. Er wordt bekeken wat er maandelijks nodig is om op dezelfde voet tijdens het huwelijk verder te leven, wat het inkomen is (zowel in loondienst als bij een eigen onderneming) en hoeveel er maandelijks wordt overgehouden. Het stuk inkomen dat kan worden aangewend ter voldoening van de partneralimentatie noemt men de draagkrachtruimte.

Bij alimentatie geldt wel de regel dat kinderen voorgaan op de partner. Als blijkt dat er na het vaststellen van de kinderalimentatie nog financiële ruimte is voor de partneralimentatie, zal pas een berekening voor de partneralimentatie plaatsvinden.

U kunt in onderling overleg (met behulp van een advocaat) afspraken maken over de partneralimentatie. Het is echter wel aan te bevelen om de gemaakte afspraak door de rechter in een beschikking vast te laten leggen. Op dergelijke wijze wordt een executoriale titel verkregen. Met deze titel kan de deurwaarder vervolgens tot inning van de alimentatie overgaan indien een vrijwillige betaling uitblijft.

In overleg kunt u ook afspraken maken over de alimentatietermijn. Als er geen afspraken worden gemaakt, wordt er aangesloten bij de wettelijke termijnen. Als het huwelijk 5 jaar of langer heeft geduurd is de termijn 12 jaar. Als er kinderen zijn geboren bedraagt de termijn ook 12 jaar. Indien er geen kinderen zijn geboren en het huwelijk korter heeft geduurd dan 5 jaar, zal de alimentatietermijn gelijk aan de duur van het huwelijk zijn. Een kinderloos huwelijk van bijvoorbeeld 3 jaar brengt dus een alimentatietermijn van 3 jaar met zich mee.

Momenteel hangen er enkele wetswijzigingen met betrekking tot de alimentatietermijnen in de lucht. De kans bestaat aldus dat de termijnen t.z.t. zullen worden aangepast.

Een vastgelegde partneralimentatie is niet voor eeuwig. Indien er sprake is van een financiële wijziging bij de ex-echtgenoten, kan de partneralimentatie worden gewijzigd. Door het indienen van een wijzigingsverzoek zal de rechter een nieuwe berekening maken die past bij de actuele financiële situatie van de ex-echtgenoten. Bij een wijziging die reden geeft tot het wijzigen van de partneralimentatie kunt u bijvoorbeeld denken aan het volgende: verlies of verhoging inkomen, aangaan nieuwe samenwoning, komst ‘nieuwe’ kinderen, (opnieuw) aangaan van een huwelijk met kinderen, wijziging in de kinderalimentatie, enzovoort.

Ervaring

De advocaat van Reus Advocatuur heeft jarenlange ervaring op het gebied van partneralimentatie. Zij heeft een specialisatieopleiding Scheidingsrecht gevolgd en zich daarmee gespecialiseerd op het gebied van scheiding en de daarmee samenhangende onderdelen zoals partneralimentatie.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.