Kinderen en gezag

Als een ouder alleen het gezag heeft over een kind spreken we van eenhoofdig gezag. Als twee ouders het gezag over een kind hebben, spreken we van gezamenlijk gezag.

Een ouder met gezag neemt belangrijke beslissingen voor het kind. Het gaat dan niet om de bedtijd of het wel of niet naar een feestje gaan. Gezagsbeslissingen zijn beslissingen m.b.t. medische ingrepen, medicijngebruik, therapie, schoolkeuze, aanvraag paspoort, enzovoort.

Ouders van een kind dat binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren, verkrijgen automatisch het gezag. Buiten deze gevallen verkrijgt men niet van rechtswege het gezag. In veel gevallen wordt het gezag tegelijk geregeld met de erkenning. Als de moeder echter niet wil instemmen met het gezag van de vader, zal de vader het gezag via een procedure bij de rechtbank kunnen verkrijgen. Via een advocaat kan de vader een verzoekschrift tot gezamenlijk gezag bij de rechtbank indienen.

Als twee ouders het gezag over het kind hebben, kan het voorkomen dat een van de ouders verder wil met eenhoofdig gezag. Deze ouder kan via een advocaat een verzoekschrift tot eenhoofdig gezag bij de rechtbank indienen. De rechter zal gelet op de omstandigheden beslissen of het gezamenlijke gezag in stand zal blijven of dat de verzoekende ouder voortaan met het eenhoofdige gezag zal worden belast.

Voordat een rechter zal besluiten om het gezamenlijke gezag om te zetten naar eenhoofdige gezag, zal er wel wat aan de hand moeten zijn. Het in stand houden van het gezamenlijke gezag moet schadelijk zijn voor het kind. Als de ouders het niet met elkaar eens kunnen worden over belangrijke punten (denk aan schoolkeuze, medische behandeling, therapie, enzovoort) zal e.e.a. niet kunnen worden uitgevoerd of vertraging oplopen. Dit kan dan schadelijk zijn voor het kind.

Als ouders het niet eens zijn over een te nemen gezagsbeslissing, kunnen zij via de rechter vervangende toestemming verkrijgen. Een advocaat kan een verzoekschrift bij de rechtbank indienen om bijvoorbeeld vervangende toestemming voor een uit te voeren operatie te verkrijgen. De toestemming van de rechter vervangt dan de benodigde toestemming van de andere ouder.

De advocaat van Reus Advocatuur heeft jarenlange ervaring op het gebied van gezag. Zij heeft een specialisatieopleiding Scheidingsrecht gevolgd en zich daarmee gespecialiseerd op het gebied van scheiding en de daarmee samenhangende onderdelen zoals gezag.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.