Kinderalimentatie

Kinderalimentatie komt te allen tijde om de hoek kijken. Het maakte niet uit of er sprake is van een huwelijk tussen de ouders en of er al dan niet omgang is met de kinderen. Een ouder is wettelijk verplicht om (financieel) zorg te dragen voor zijn of haar kind.

U bent ouder van het kind indien er sprake is van een erkenning. Als er geweigerd wordt om het kind te erkennen, kan de erkenning via de rechter worden afgedwongen. Als het kind binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, volgt erkenning automatisch.

Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt eerst gekeken naar de behoefte van het kind of ook wel eigen aandeel ouders genoemd. Op basis van het inkomen van de ouders in de periode dat zij een relatie hadden wordt vastgesteld wat de gemiddelde maandelijkse kosten voor het kind waren. De ouders moeten deze kosten samen voldoen.

Hoeveel iedere ouder moet voldoen is afhankelijk van de draagkracht. Berekening van de draagkracht gaat via bepaalde formules. Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomen en de maandelijkse kosten van de ouder. Afhankelijk van de totale draagkracht van de ouders zal duidelijk worden hoeveel iedere ouder bij moet dragen.

Als er sprake is van omgang, kan de betaler aanspraak maken op een zorgkorting. Op de dagen van de omgang maakt de betaler kosten voor het kind en voldoet op dergelijke wijze als het ware in natura deels aan zijn onderhoudsverplichting. De hoogte van de zorgkorting is afhankelijk van de intensiteit van de omgang en of er voldoende draagkracht  is om de kosten van het kind te voldoen.

Kinderalimentatie kunt u in onderling overleg en met behulp van een advocaat afspreken. Het is echter wel aan te bevelen om de gemaakte afspraak door de rechter in een beschikking vast te laten leggen. Op dergelijke wijze wordt een executoriale titel verkregen. Met deze titel kan de deurwaarder vervolgens tot inning van de kinderalimentatie overgaan indien een vrijwillige betaling uitblijft.

Indien er sprake is van een bijstandsuitkering die wordt ontvangen, wordt veelal de verplichting opgelegd om de onderhoudsbijdrage van de andere ouder door de rechter vast te laten leggen in een beschikking. Als hier niet aan wordt voldaan, bestaat het risico dat er een gedeelte van de uitkering zal worden ingehouden.

Een vastgelegde kinderalimentatie is niet voor eeuwig. Indien er sprake is van financiële wijziging bij de ouders, kan de kinderalimentatie worden gewijzigd. Door het indienen van een wijzigingsverzoek zal de rechter een nieuwe berekening maken die past bij de actuele financiële situatie van de ouders. Bij een wijziging die reden geven tot het wijzigen van de kinderalimentatie kunt u bijvoorbeeld denken aan het volgende: verlies of verhoging inkomen, komst ‘nieuwe’ kinderen, (opnieuw) aangaan van een huwelijk met kinderen, wijziging in de omgangsregeling, enzovoort.

Specialisme

De advocaat van Reus Advocatuur heeft jarenlange ervaring op het gebied van kinderalimentatie.
Zij heeft een specialisatieopleiding Scheidingsrecht gevolgd en zich daarmee gespecialiseerd op het gebied van scheiding en de daarmee samenhangende onderdelen zoals kinderalimentatie.

Eerst even kennismaken?

Reus Advocatuur biedt een vrijblijvende oriënterende kennismaking aan. Indien u vrijblijvend wenst kennis te maken om na te gaan of er een klik is en een korte oriëntatie wenst om te bepalen of u uw dossier onder gaat brengen bij Reus Advocatuur, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Dit vrijblijvende gesprek wordt voor ongeveer 30 minuten aangeboden. Besluit u om de zaak niet onder te brengen dan is dit gesprek geheel vrijblijvend. Indien u uw dossier bij ons onder brengt, zal er vervolgens een korting op de intake worden toegepast.

Bel: 0592-269881 of stuur een email.